Hiện trạng:
  • User gặp khó khăn trong việc xác định eligible IDs của Cross Boss, cụ thể flow như sau: Unstake Cross Boss từ pool Cross Boss Testers -> Xem thử phần Eligible NFT của pool Random Cross Boss có tăng không -> Nếu không thì mang các Cross Boss vừa unstake đi stake lại vào pool Cross Boss Testers trước đó.
  • Dẫn chứng (xem thêm phần attachment thứ nhất để thấy user flow):
  • Địa chỉ ví mình dùng để check user flow: https://bscscan.com/address/0x24695e871abef73e9c5eeeb674a681ec40c074b8#tokentxnsErc721
Objective:
  • Giảm thiểu thời gian trong flow user thực hiện staking NFT.
  • Giảm thiểu chi phí (gas fee) khi user phải unstake và stake lại
Các solution đề xuất:
a. Tạo thêm một tab Activities với mục đích ghi lại log của user liên quan đến Staking.
b. Gán tag trên hình NFTs trong tab NFTs. Format tag: Staked + [Tên pool đang stake]
Tổng kết:
  • Cả 2 solution đều có cost riêng và đều làm cho site trở nên nặng hơn và mình cũng nhận thấy những solution đều mang tính chất tracking. Vì thế Hotcross team có thể cân nhắc biến phần này thành paid feature chung với Dashboard mà anh Phi đã đề cập (tức là user thực hiện thanh toán để unlock Dashboard thì cũng unlock feature trên).
*Note: Attachment thứ 2,3 là các action user khác unstake rồi stake lại. Mình track theo 100 transactions gần nhất của Staking Contract từ Cross Boss Testers pool